SORNPASA

Grammar

คลิปครอบครัว คุณพ่อบ้านชวนสมาชิกในบ้านทำความสะอาดห้องต่าง ๆ ในบ้านที่รกเลอะเทอะ ไม่เป็นระเบียบ เนื้อหาก็ยังคงเหมาะสำหรับเด็กระดับประถมต้นขึ้นไป พาลูก ๆ รู้จักและเรียนรู้การใช้รูปประโยคเชิญชวนให้ทำกิจกรรมร่วมกันในภาษาอังกฤษด้วยคำขึ้นต้นว่า Let’s …  ซึ่งย่อมาจาก  Let us แล้วใส่คำกริยาต่อท้ายเข้าไปว่า ต้องการชวนทำกิจกรรมอะไร เช่น  พวกเราไปซื้อของกันเถอะ  ก็พูดว่า Let’s…
เรื่องของการใช้ so และ neither เพื่อแสดงถึง สิ่งที่เห็นคล้อยตามกัน  ทั้งที่เป็นเหมือนกัน หรือไม่เป็นเหมือนกัน ของบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ
เป็นเรื่องของ คำนามนับได้ (countable nouns) และ คำนามนับไม่ได้ (uncountable nouns)  จุดที่อยากให้สนใจ และตั้งใจสังเกต คือ ลักษณะของคำ ที่ใช้ร่วม และวางอยู่หน้าคำนามเหล่านี้ พร้อมกันนี้เป็นการเรียนรู้ว่า คำนามนับได้ เป็นคำนามเอกพจน์ (singular nouns) และเป็นคำนามพหูพจน์ (plural…